sellers over nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sellers over nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sellers over giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sellers over.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sellers over

    * kinh tế

    quá nhiều người bán

    tình trạng thị trường có quá nhiều người bán