sellers thread nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sellers thread nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sellers thread giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sellers thread.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sellers thread

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    ren vít tiêu chuẩn Mỹ

    ren tiêu chuẩn Mỹ