selling group nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selling group nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selling group giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selling group.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selling group

    * kinh tế

    nhóm bán

    tập đoàn tiêu thụ