selling at half-price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selling at half-price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selling at half-price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selling at half-price.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selling at half-price

    * kinh tế

    sự bán nửa giá