selling-climax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selling-climax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selling-climax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selling-climax.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selling-climax

    * kinh tế

    cao điểm bán tháo