selling power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selling power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selling power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selling power.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selling power

    * kinh tế

    năng lực bán hàng