selling retail department nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selling retail department nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selling retail department giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selling retail department.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selling retail department

    * kinh tế

    phòng bán lẻ