selling operation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selling operation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selling operation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selling operation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selling operation

    * kinh tế

    nghiệp vụ bán (hàng)

    nghiệp vụ bán hàng