selling and buying nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selling and buying nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selling and buying giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selling and buying.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selling and buying

    * kinh tế

    mua bán