selling-side nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selling-side nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selling-side giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selling-side.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selling-side

    * kinh tế

    bên bán