selling of share nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selling of share nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selling of share giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selling of share.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selling of share

    * kinh tế

    bán cổ phần