selling function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selling function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selling function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selling function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selling function

    * kinh tế

    chức năng tiêu thụ