selling ratal department nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selling ratal department nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selling ratal department giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selling ratal department.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selling ratal department

    * kinh tế

    phòng bán lẻ