selling a bear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selling a bear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selling a bear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selling a bear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selling a bear

    * kinh tế

    bán khi thấy giá xuống