selling contract nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selling contract nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selling contract giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selling contract.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selling contract

    * kinh tế

    hợp đồng bán hàng