selling proposition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selling proposition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selling proposition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selling proposition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selling proposition

    * kinh tế

    sự gạ bán