selling off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selling off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selling off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selling off.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • selling off

  * kinh tế

  bán chạy

  bán tháo

  bán tống

  bán tống bán tháo

  sự bán thanh lý (hàng trữ trong kho)