selling-point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selling-point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selling-point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selling-point.

Từ điển Anh Việt

  • selling-point

    * danh từ

    nét đặc biệt của mặt hàng làm cho nó hấp dẫn đối với người mua