selling profit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selling profit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selling profit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selling profit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selling profit

    * kinh tế

    lợi nhuận bán hàng