selling at less than cost nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selling at less than cost nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selling at less than cost giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selling at less than cost.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selling at less than cost

    * kinh tế

    sự bán lỗ vốn