selling up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selling up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selling up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selling up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selling up

    * kinh tế

    sự bán được thêm

    sự bán được trọn