selling area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selling area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selling area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selling area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selling area

    * kinh tế

    khu vực bán hàng