selling bank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selling bank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selling bank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selling bank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selling bank

    * kinh tế

    ngân hàng bên bán