selling offer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selling offer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selling offer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selling offer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selling offer

    * kinh tế

    giá chào bán (của bên bán)

    giá chào hàng (của bên bán)