selling race nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selling race nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selling race giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selling race.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • selling race

    a horse race in which the winning horse must be put up for auction

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).