selling space nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selling space nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selling space giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selling space.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selling space

    * kinh tế

    không gian bán hàng