selling weight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selling weight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selling weight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selling weight.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selling weight

    * kinh tế

    trọng lượng bán được (theo quy ước)