selling on the good news nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selling on the good news nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selling on the good news giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selling on the good news.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selling on the good news

    * kinh tế

    bán theo thời điểm có tin tốt

    chào bán theo tin tốt lành