selling-in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selling-in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selling-in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selling-in.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selling-in

    * kinh tế

    sự bán cho người bán lại