selling policy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selling policy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selling policy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selling policy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selling policy

    * kinh tế

    chính sách tiêu thụ, bán hàng