selling on spurt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selling on spurt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selling on spurt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selling on spurt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selling on spurt

    * kinh tế

    bán khi giá lên thật cao