selling techniques nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selling techniques nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selling techniques giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selling techniques.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selling techniques

    * kinh tế

    thuật bán hàng