sell by grade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sell by grade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sell by grade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sell by grade.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sell by grade

    * kinh tế

    bán theo loại hàng