selliform nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selliform nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selliform giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selliform.

Từ điển Anh Việt

  • selliform

    * tính từ

    dạng yên ngựa