seller credit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seller credit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seller credit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seller credit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seller credit

    * kinh tế

    tín dụng người bán