sell cheap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sell cheap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sell cheap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sell cheap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sell cheap

    * kinh tế

    bán rẻ