sell the book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sell the book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sell the book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sell the book.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sell the book

    * kinh tế

    bán theo sổ sách