sell out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sell out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sell out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sell out.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sell out

  * kinh tế

  bán

  bán được hết

  bán hết

  bán lại

  bán rẻ

  bán sạch hết (hàng trữ trong kho)

  bán tống đi

  chuyển nhượng (cổ phần, cửa hiệu)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sell out

  get rid of all one's merchandise

  Synonyms: sell up, liquidize

  give information that compromises others