sell at best nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sell at best nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sell at best giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sell at best.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sell at best

    * kinh tế

    bán được giá

    bán với mức giá cao nhất