sell-side nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sell-side nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sell-side giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sell-side.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sell-side

    * kinh tế

    bên bán