sellable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sellable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sellable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sellable.

Từ điển Anh Việt

  • sellable

    * tính từ

    có thể bán được

Từ điển Anh Anh - Wordnet