sell-buy date nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sell-buy date nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sell-buy date giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sell-buy date.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sell-buy date

    * kinh tế

    hạn sử dụng