buy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buy.

Từ điển Anh Việt

 • buy

  /bai/

  * (bất qui tắc) ngoại động từ bought

  mua

  (nghĩa bóng) trã bằng giá; đạt được, được (cái gì bằng một sự hy sinh nào đó)

  mua chuộc, đút lót, hối lộ (ai)

  to buy back

  mua lại (cái gì mình đã bán đi)

  to buy in

  mua trữ

  to buy in coal for the winter: mua trữ than cho mùa đông

  mua lại đồ của mình với giá cao nhất (trong cuộc bán đấu giá)

  (từ lóng) mua chức tước; xuỳ tiền ra để được gia nhập (một tổ chức...)

  to buy into

  mua cổ phần (của công ty...)

  to buy off

  đấm mồm, đút lót

  to buy out

  trả tiền (cho ai) để người ta bỏ chức vị hay tài sản

  to buy over

  mua chuộc, đút lót

  to buy up

  mua sạch, mua nhẫn, mua toàn bộ

  to buy a pig in a poke

  (xem) pig

  I'll buy it

  (từ lóng) tớ xin chịu, tớ không biết (để trả lời một câu đố, hay một câu hỏi)

  * danh từ

  (thông tục)

  sự mua

  vật mua

  a good buy: món hời

 • buy

  (toán kinh tế) mua

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • buy

  obtain by purchase; acquire by means of a financial transaction

  The family purchased a new car

  The conglomerate acquired a new company

  She buys for the big department store

  Synonyms: purchase

  Antonyms: sell

  be worth or be capable of buying

  This sum will buy you a ride on the train

  acquire by trade or sacrifice or exchange

  She wanted to buy his love with her dedication to him and his work

  accept as true

  I can't buy this story

  Similar:

  bargain: an advantageous purchase

  she got a bargain at the auction

  the stock was a real buy at that price

  Synonyms: steal

  bribe: make illegal payments to in exchange for favors or influence

  This judge can be bought

  Synonyms: corrupt, grease one's palms