buying power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buying power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buying power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buying power.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • buying power

    * kinh tế

    sức mua