buying policy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buying policy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buying policy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buying policy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • buying policy

    * kinh tế

    chính sách mua