buying outright nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buying outright nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buying outright giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buying outright.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • buying outright

    * kinh tế

    sự mua bằng tiền mặt