buying signal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buying signal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buying signal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buying signal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • buying signal

    * kinh tế

    dấu hiệu sẽ mua hàng