buying season nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buying season nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buying season giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buying season.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • buying season

    * kinh tế

    mùa thu mua