buying on credit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buying on credit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buying on credit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buying on credit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • buying on credit

    * kinh tế

    mua chịu