buying option nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buying option nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buying option giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buying option.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • buying option

    * kinh tế

    quyền ưu tiên chọn mua